مدیریت منابع انسانی شرکت نرم افزاری خورشید درخواست خود مبنی بر همکاری ، کارآموزی و فن آموزی در شرکت نرم افزاری خورشید را در بخش مربوطه ثبت کنید...

امیدواریم دوران خوشی را در کنار هم بگذرانیم و موجبات پیشرفت هم را فراهم کنیم...