فرم درخواست فن آموزی

لطفا تمام اطلاعات لازم را با دقت وارد کنید ....
نام*
نام خانوادگی*
کد ملی*
شماره شناسنامه*
نام پدر*
محل تولد
تاریخ تولد*
میزان تحصیلات*
تلفن ثابت*
تلفن همراه*
آدرس*
شماره موبایل یک شخص آشنا، جهت تماس در زمان اورژانسی*
نام رشته تحصیلی و گرایش*
نام دانشگاه تحصیلی*
میزان آشنایی با این دوره*
میزان آشنایی با پیش نیازهای این دوره*